Algemene voorwaarden van Funmania

063ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Funmania: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
b) Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door Funmania wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen.
In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door Funmania wordt verricht ten behoeve van de deelnemer.
c) Arrangement: door Funmania georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten.
d) Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van Funmania optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur of begeleider).
e) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Funmania zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit.
f) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Funmania of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van Funmania.
g) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
h) Aanvang: het tijdstip dat is bevestigd door Funmania aan de deelnemer.
i) Eind(e): bij alle arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip dat het programma of de activiteiten stoppen.
j) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door Funmania geleverd worden.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Funmania gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Funmania of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Funmania of door het betalen van het verschuldigde tarief.
2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Funmania, tenzij Funmania en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.
2.4 Funmania is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Funmania deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

ARTIKEL 3 INFORMATIE OVER TOEGANG EN DEELNAME
3.1 Kinderen t/m 11 jaar dienen te allen tijde te worden vergezeld door tenminste één meerderjarige. De meerderjarige dient gedurende het gehele verblijf bij Funmania aanwezig te zijn.
3.2 Jongeren tussen van 12 t/m 17 jaar mogen Funmania bezoeken, doch uitsluitend met toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Deze toestemming moet bij twijfel schriftelijk overlegd kunnen worden.
3.3 Iedere deelnemer dient, voordat men deelneemt aan de activiteiten van Funmania, kennis te hebben genomen van de veiligheidsfilm. Deze wordt getoond op de website en in het Funpark zelf.
3.4 Funmania heeft haar activiteiten onderverdeeld in verschillende moeilijkheidsgradaties. Deze gradaties worden aangegeven met kleuren; groen ongezekerd leeftijd 1 t/m 3 jaar, blauw 4 t/m 6 jaar gedeeltelijk gezekerd, rood vanaf lengte 1,30 meter gezekerd en zwart vanaf 12 jaar gezekerd. Het deelnemen aan activiteiten welke vallen buiten de aangegeven normen, is voor eigen risico.
3.5 Tijdens de gezekerde activiteiten dienen sieraden en/of andere losse materialen uit zakken en om ledematen verwijderd te worden. Te denken valt hier aan mobiele telefoons, fotocamera’s etc., die gevaar opleveren voor de deelnemer of andere deelnemers. Lange haren dienen bij elkaar gebonden te worden makkelijk zittende kleding en stevige en dichte schoenen worden geadviseerd. De directie van Funmania stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen
3.6 Iedere deelnemer die aan één of meerdere gezekerde activiteiten gaat deelnemen, krijgt vooraf de door Funmania ter beschikking gestelde uitrusting (gordel, expoglider, zipkarabijn, helm) welke, na een uitgebreide instructie over de werking hiervan, de deelnemer in staat stelt om veilig te klimmen, zippen en springen. Het dragen van deze uitrusting is verplicht tijdens de deelname aan deze activiteiten. Na afloopt dient deze uitrusting weer te worden ingeleverd.
3.7 Indien het beschikbaar gestelde materiaal (deels en tijdelijk) wordt afgedaan, moet de deelnemer zich te allen tijde bij een instructeur vergewissen, dat alles (weer) juist en veilig is aangebracht.
3.8 Deelname aan diverse activiteiten vraagt om een bepaalde fysieke en mentale gesteldheid van de deelnemers. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te oordelen of hieraan voldaan wordt; te denken valt hier aan bepaalde medische aandoeningen, die een veilige deelname in de weg staat. Mocht hierover twijfel bestaan wordt de deelnemer geacht contact op te nemen met de huisarts of behandelaar om hierover geadviseerd te worden. Onze instructeurs behouden zich het recht toe om uit veiligheidsoverwegingen deelnemers op bepaalde activiteiten te weigeren indien getwijfeld wordt aan de fysieke capaciteit.
3.9 Er geldt een maximaal gewicht van 120 kilo per persoon voor de gezekerde activiteiten (activiteiten waarvoor een harnas nodig is).
3.10 Huisdieren zijn niet toegestaan in Funmania Aalsmeer (met uitzondering van een hulphond).
3.11 Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen binnen Funmania Aalsmeer.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
4.1 Ieder aanbod van Funmania is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met Funmania aan te gaan.
4.2 Funmania zal in de overeenkomst vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen,
welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van Funmania zijn niet bindend. Funmania kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
4.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Funmania of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische
en conditionele bijzonderheden.
4.4 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Funmania is jegens Funmania hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
4.5 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van Funmania een geldig identiteitsbewijs te tonen.

ARTIKEL 5 BETALING
5.1 Het vastgestelde bedrag van de overeenkomst dient voor aanvang betaald te zijn.
5.2 Indien het een groeps- of bedrijfsarrangement betreft, dient het vastgestelde bedrag uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen voor aanvang, is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk te voldoen dan wel bij Funmania te voldoen.
Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt, dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.
5.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Funmania is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Funmania is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle te zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan Funmania een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum
15% van het gevorderde bedrag.

ARTIKEL 6 PRIJS
6.1 Funmania publiceert haar prijzen op haar website. Op verzoek van de opdrachtgever brengt Funmania een offerte uit voor een in overleg overeengekomen
arrangement. Funmania is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
6.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
6.3 Funmania behoudt zich het recht voor om voor aanvang de prijs te verhogen of te verlagen onder invloed van wetmatig opgelegde wijzigingen. Funmania is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.
6.4 Een wettelijk bepaalde prijswijziging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
6.5 Funmania mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Funmania verschuldigd is.
6.6 Funmania kan naar een identiteitsbewijs vragen ter verificatie van de leeftijd.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever kan Funmania tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien Funmania niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient zij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
7.2 Indien een deelnemer van een losse reservering, gemaakt via het online reserveringsplatform, geen gebruik kan maken van de reservering, kan hij/zij vooraf een verzoek indienen bij Funmania voor compensatie van het reeds vooruit betaalde bedrag middels een retourstorting. De kosten die hieraan verbonden zitten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 8 ANNULERING OPDRACHTGEVER BIJ GROEPSRESERVERING
8.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen schriftelijk (mail of brief) annuleren. De datum van ontvangst van de correspondentie door Funmania geldt als annuleringsdatum.
8.2 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:
a. tot 28 dagen voor aanvang: nihiel (zijnde alleen werkelijk gemaakte kosten)
b. van 28 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
c. van 14 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
d. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

ARTIKEL 9 WIJZIGINGEN DOOR FUNMANIA
9.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Funmania gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal Funmania een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.
9.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 9.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan oorspronkelijk overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan Funmania melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.
9.3 Het arrangement of de activiteit vindt ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De outdoor-activiteiten van Funmania zijn tijdens (lichte) regen en (niet al te harde) wind veilig uit te voeren. Niettemin kunnen zich er (weers)omstandigheden voordoen, die veilig gebruik van de activiteiten niet langer mogelijk maken. De keuze hieromtrent ligt bij de leiding van Funmania. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Funmania.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR FUNMANIA
10.1 Funmania heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Funmania is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.2 Bij opzegging door de organisator wegens de in 10.1 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
10.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Funmania het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Funmania kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Funmania heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN FUNMANIA
11.1 Funmania is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Funmania redelijkerwijs mocht hebben. Funmania is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze
redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is Funmania tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten voor de verleende extra hulp komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de overeengekomen opdracht.

ARTIKEL 12 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER/DEELNEMER
12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Funmania of de vertegenwoordiger van Funmania te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan de activiteiten dient vooraf Funmania op de hoogte te stellen van relevante medische aandachtspunten zoals o.a. epilepsie en hartafwijkingen.
12.2 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Funmania of haar vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
12.3 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Funmania. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats achter laten en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk.
12.4 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze de activiteit afwerkt, kan door Funmania of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
12.5 Funmania behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hier tegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
12.6 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN FUNMANIA
13.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
13.2 Funmania is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door haar geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan Funmania kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.3 Funmania is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde route en/of indien de deelnemer zich niet aan veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. alcohol, drugsgebruik of andere gerelateerde middelen vooraf aan of tijdens de activiteit;
d. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Funmania en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Funmania kunnen worden toegerekend.
13.4 Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Funmania niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de bezoeker; ook niet in het geval dat er is gebruik gemaakt van een kluisje.
13.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van medewerkers en andere vertegenwoordigers van Funmania en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.6 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Funmania leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Funmania gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Funmania onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
14.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Funmania aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.

ARTIKEL 15 KLACHTEN
15.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Funmania, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Funmania of diens vertegenwoordiger ter plekke.
15.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Funmania.
15.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 2 maanden na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
15.4 Klachten kunnen schriftelijk gericht worden aan; Funmania Aalsmeer (Beethovenlaan 114, 1431 WZ Aalsmeer) of per email aan info@funmania-aalsmeer.nl. Klachten worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1 Op alle door Funmania te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 AVG
17.1 Funmania verwerkt persoonsgegevens van bezoekers indien deze nodig zijn voor de uitvoering van de diensten die Funmania levert. Funmania zal deze persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zal de gegevens niet aan derden verstrekken tenzij hier een noodzakelijke en/of gegronde reden voor is. Voor meer informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacybeleid, welke tevens op de website gepubliceerd is.

Navigeer

Contact

T: 0297 310 200
E: info@funmania-aalsmeer.nl

Beethovenlaan 114
1431 WZ Aalsmeer